project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА

banner ct bg mk

Важно:   Овоj веб дел од проектот е направен со помош на Европската Унија преку Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на веб делот е одговорност единствено на Комора за економија и индустрија од Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

CB006

Финансирање на проектот: Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија преку ИInterreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-поранешна југословенска Република Македонија.

CB006