Skip to main content

Документи на КТПП

ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”
ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“
Трансграничен проект Зелена трансгранична зона – инвестиция в природа и среща 25-26.01.2018 г.
Тръжна документация по избор с публична покана № 1 от 20.12.2018.rar
Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност“
АКТУАЛИЗИРАН ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ПРОЕКТ
АЖУРИРАНА ВЕБ СТРАНИЦА НА ПРОЕКТОТ
ГФО на КТПП за 2018 г.
ПРЕПОРЪКИ за конкретни дейности и мерки, чрез които спортът да се превърне в действен инструмент за интегриране на ромите и мигрантите/бежанците в българското общество
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА
ПОКАНА за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ”
Проект CB006.2.23.044 - ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ - представяне
ПОКАНА за участие в КРЪГЛА МАСА по Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01
Програма на КРЪГЛА МАСА по Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
МЕТОДИКИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА НЕАКТИВНИТЕ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОД. ВЪЗРАСТ И ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
Анализ на нивото на иновативност на МСП като предпоставка за оценка на възможностите им за дигитализация
ДИГИТАЛНИ МСП - ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ДИГИТАЛНИ МСП - кръгла маса - програма
 
 
Powered by Phoca Download