Skip to main content

Визия

Какво е Кюстендилска търговско промишлена палата.

Визията на КТПП има за своя главна цел да се постави в услуга на своите членове за:

  • Палатата съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност
     в страната и в региона.
  • Палатата подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари.
  • Палатата подпомага своите членове за разработване и управление на проекти от структурните фондове
    на ЕС.
  • Палатата оказва съдействие на своите членове в инициативите за присъствие на европейския
    пазар на труда..

Устав на КТПП

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 1. (1) Настоящият устав регламентира структурата и дейността на сдружение
Кюстендилска търговско – промишлена палата (на английски: Chamber of Commerce and Industry of Kyustendil),
наричана по-нататък Палатата.
(2) Палатата е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза със седалище
в гр. Кюстендил, ул. “Бузлуджа” 125.
(3) Палатата обединява физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита
на техните стопански интереси.
(4) Палатата може да открива клонове.
(5) Към Палатата се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален,
териториален, професионален или друг принцип..
(6) Палатата е учредена за неопределен срок.


РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ

 Член 3. (1) Палатата съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност
 в страната и в региона.
(2) Палатата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на
самоуправление и посредством Българската търговско-промишлена палата - пред централните органи на
държавна власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата
пряко или чрез Българската търговско-промишлена палата - София поддържа партньорски взаимоотношения.
(3) Палатата подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари.
(4) Палатата подпомага своите членове за разработване и управление на проекти от структурните фондове
на ЕС.
  (5)  Палатата оказва съдействие на своите членове в инициативите за присъствие на европейския
пазар на труда..
 Член 4.  За постигане на целите си Палатата поддържа контакти с държавни и местни органи за
самоуправление, БТПП, РТПП/К, Браншови организации, чуждестранни и местни органи и организации и инициира
създаване на структури с участие на свои членове за регионално подпомагане, разпределение и усвояване на
средствата от структурните фондове на ЕС.РАЗДЕЛ III
ДЕЙНОСТ

 Член 5. (1) За изпълнение на своите цели Палатата:
1. Разработва:
- общи условия на типови договори, вкл. и външно-търговски, образци и общи условия за отделни видове
стопански дейности;
- съгласувано мнение на членовете си по проекти за нови нормативни актове, програми, стратегии и др.
документи, регламентиращи стопанската дейност, както и предложения за тяхното усъвършенстване и ги
предоставя на компетентните държавни органи на местно самоуправление, респ. чрез Българската търговско-
промишлена палата – София, на централните органи на държавна власт и управление.

Вижте повече