Eлектронно обучение в областта на туризма

eot 1

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия продължава изпълнението на  проект CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

За постигане на главната цел на проекта, а именно да насърчи повишаването на културата на обучение в трансграничния регион чрез установяване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма през последните 6 месеца бяха  реализирани едни от основни дейности по проекта, даващи базата за  изграждане на капацитет на човешките ресурси чрез електронно обучение в областта на туризма.

eot 2Съвместно партньорите направиха проучване и в резултата бе събрана богата информация (текст и снимки) за налични традиционни ястия и напитки, и практики за приготвянето им, които са често срещани и традиционни за област Кюстендил в България и района на Ниш, Южна Сърбия, вкл. местни МСП, които предлагат типични храни, ястия и автентична атмосфера.

Изготвените доклади от проучването са основата за изготвянето на Електронна готварска библиотека и Електронна библиотека за напитки, част от платформата "Туризъм Е-обучение", която се разработва от сръбския партньор.

Наред с това КТПП разработи съдържание на 5 модули за електронно обучение по туризъм за повишаване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в тази област. Модулите включват съдържание и тестове за самооценка в следните области:

  1. Управление на хотелиерството
  2. Управление на ресторант
  3. Управление на храни и напитки
  4. Управление на събития в туризма
  5. Иновативни съвети и практики за управление на бизнеса в областта на туризма

Същите ще бъдат преведени на сръбски и английски език и ще бъдат достъпни на платформа https://etourism-bgrs.com/ до края на месец януари 2021 г.

Документа можете да изтеглите от тук:

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ПОКАНА за участие в кръгла маса по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката"

 Digitalizacia header

Проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление"

ПОКАНА

за участие в кръгла маса

по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Кюстендилска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в дискусионен форум по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление" на Българската търговско-промишлена палата, който се изпълнява съвместно с регионалните търговско-промишлени палати.

Целта на проекта е да се насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.

Ще обсъдим заедно подготвения инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги, за цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

Дискусията ще се проведе на 27.11.2019 г. от 15,30 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.

Моля, потвърдете Вашето участие на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 078 55 13 70.

ПОКАНА за участие в КРЪГЛА МАСА по Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01

logo napred

ПОКАНА
за участие в КРЪГЛА МАСА на тема
ОБСЪЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИТЕ
БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОД. ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ
ЗАЕТОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА


Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в кръгла маса по проект BG05SFOP001-2.009-0099 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие” в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени разработените по проекта методики за ефективното включване в заетост и обучение на неактивните безработни младежи до 29 год. възраст и за продължително безработните лица посредством механизми като:
-  Търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор;
-  Използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда;
-  Устойчиво партньорство с администрацията на общинско и регионално равнище за апробирането и практическото прилагане на разработените в резултат от изпълнението на проекта методики.
В рамките на кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от направено проучване за състоянието и перспективите пред младежите в България, които не работят, не учат и не се обучават и продължително безработните лица.
Събитието ще се проведе на 06.11.2019 г. от 15,00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 143; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Предварително благодарим за Вашето активно участие!

Вижте документите за събитието:

 

Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения
сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно
безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект CB006.2.23.044 - ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ - представяне

От месец юли 2019 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект CB006.2.23.044  „ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

Партньори и обхват:

Проектът се реализира от Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово и е фокусиран върху Област Кюстендил в България с нейните 9 общини и Североизточен регион в Македония с неговите 6 общини.

Обща стойност на проекта: 94 368,60 евро.

Основна цел: Проектът има за цел да засили трансграничното сътрудничество и да изгради усещане сред заинтересовани страни, работещи и/или свързани с развитието на туризма от целевия район за ценностите на общото културно наследство като инструмент за развитие на туризма. Концепцията на проекта залага на  приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното наследство, определяйки и насърчавайки нови модели на жизнеспособни и благоприятни за културното наследство дейности в туристическия сектор и разработване на съвместни иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство. Проектът подкрепя туристическия сектор  в процеса по идентифициране, насърчаване и прилагане на нови начини за туристическо тълкуване и използване на наследството, обхващайки цялата верига  - туристи – компании/организации от сектор туризъм - местна общност.

За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 078 55 13 70

ПОКАНА за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ”

sport logo

ПОКАНА

за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата на 09.10.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в дискусиите по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Главната цел на проекта е да допринесе за активизиране участието на структурите на гражданското общество в реализирането на политиките за интеграция на ромите и на мигрантите, и да засили партньорството с администрацията, което ще е предпоставка за открито и отговорно управление на процесите на приобщаване на уязвимите групи чрез спорта. В изпълнение на тази цел, въз основа на национално проучване сред гражданското общество, бизнеса, спортни клубове и други институции, беше изготвен анализ за пречките и предизвикателствата пред интегрирането на уязимите мултикултурни общности /с фокус върху ромите/ и нагласите на обществото и бизнеса за интегрирането им чрез спорта от друга.
Целта на този дискусионен форум е да бъдат обсъдени подготвените препоръки и механизъм за ефективното използване на спорта като инструмент за успешното реализиране на политиките за интегриране на ромите и мигрантите в българското общество.
Дискусиите ще се проведат на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168 ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 414 Анна Александрова - организатор; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Поканата и документите можете да изтеглите от тук:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за
Реализиране на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта“, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд