Кюстендилска търговско-промишлена палата приключи изпълнението на трансграничен проект CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС»

cci save us

save us news f 6На 17.01.2018 г. приключва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество CB006.1.11.105 «Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НАС» по ДБФП № РД-02-29-223/17.10.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Проектът бе с продължителност 15 месеца и се изпълняваше в партньорство от Кюстендилска търговско-промишлена палата и Фондация Евро център, Старо Нагоричане, Македония.

Проектът е с екологична насоченост и имаше за цел да достигне до учители в начални училища и гимназии и младежи от 11 до 18-годишна възраст, ученици в общините Кюстендил, България и Пробишип и Старо Нагоричане, Македония като повиши знанията им в областта на опазване на околната среда , да ги запознае с реални проблеми на замърсяването на околната среда, да ги подготви да се изправят пред тях и да им даде възможност да се запознаят по-добре с икономическите ползи от рециклирането на отпадъците и как отпадъците могат да се превърнат в бизнес.

В рамките на проекта бяха реализирани следните основни дейности:

1. Разработване на Наръчници за обучение на обучители на следните теми:

- Да спасим планетата, насочен към последващо обучение на ученици от 11 до 14 години
- Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес, насочен към последващо обучение на ученици от 15 до 18 години.
Наръчниците бяха преведени на македонски и български език и отпечатани за целите последващите дейности по проекта.

2. Подготовка и реализиране на обучения за обучители, като в рамките на проекта КТПП организира и проведе двудневно обучение на обучители на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес на 8-9 декември 2017 г., в което взеха участие 40 учители от целевите общини, преподаващи на ученици от 11-18 години. В рамките на обучението бяха дадени насоки на учителите за работа със специално разработения за целите на проекта Наръчник за обучение на обучители, включващ четири подтеми:

1. Замърсяване на почвите, водата и въздуха; какви видове замърсяване съществуват и как могат да бъдат предотвратени и премахнати?
2. Отпадъците като ресурс и разбирането, че погребването на този ресурс в земята е недалновидно решение.
3. Може ли отпадъците да се превърнат в бизнес?
4. Възможно ли е преминаването към общество с почти нулеви отпадъци и как може да се постигне?

3. Реализиране пилотни класове от двете страни на границата, имащи за цел да покажат нивото на екологична култура на учениците по разглежданите теми. За целта бе проведено количествено изследване след учащи от целевите общини по проекта и резултатите от изследването са изведени в Доклад.

4. Организиране и провеждане на Форум на тема Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес - заключителна фаза на проекта имаше за цел да срещне по-широк кръг заинтересовани страни в рамките на двудневен Форум на тема „Могат ли отпадъците да се превърнат в бизнес?”, който се проведе на 12-13 януари 2018 г. в прак-хотел Кюстендил. В рамките на форума участиниците –представители на училища, държанти и местни власти, научни институции, бизнес организации и представители на бизнеса имаха възможност да обменят опит и ноу-хау по отношение на това как можем да използваме отпадъците като ресурс, който носи икономически ползи за нас и да го превърнем в бизнес в това число и чрез споделяне на добри практики от двете страни на границата.

Основният резултат от реализацията на проекта се изразява във повишената информираност сред младите хора по посочените теми, споделянето на посланията с други млади хора с цел променяне на света към по-добро бъдеще, изпозвайки икономическите предимства на рециклирането на отпадъците и възможностите за превръщането им в бизнес.

В резултат от реализацията на проекта бе изведен единодушно извода, че с оглед на задълбочаващите се проблеми със замърсяване на околната среда не само на местно и регионално ниво, но и в глобален план, подобен род проекти, водещи до повишаване на екологичната култура на подрастващите, които са бъдещето ни дават резултат и е необходимо да продължат и за в бъдеще.

 

save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f
save-us news f

Повече за проекта можете да прочете на интернет страница http://www.save-us.eu/index.php/bg/

КТПП организира поредица от обучения за изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновативност на МСП и институции от трансграничен регион България-Македония

pokana 201711

В началото на месец ноември Кюстендилската търговско-промишлена палата   организира и проведе две двудневни обучения, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации  в качеството си на партньор по проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС, чрез Интеррег – ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония.

Първото обучение се състоя на 3 и 4 ноември 2017 в парк-хотел Кюстендил. Участници в обучението бяха представители на 20 фирми /МСП от Кюстендил и Куманово, Македония. В рамките на обучението бяха представени темите „Дигитален маркетинг“  и „Управление на проекти. Източници на финансиране на проекти за иновации“. Лекторите се постараха да създадат един интерактивен процес на обучение, което се възприе положително  от участниците в обучението, давайки им възможност да придобият нови и/или наградят знанията си в приложената сфера в помощ на развитието на своя бизнес/фирми.

Второто обучение се проведе на 9 и 10 ноември 2017, като отново домакин бе парк-хотел Кюстендил. Участие в обучението взеха 20 държавни и местни институции, НПО, образователни институции и др. от двете страни на границата, имащи отношение към развитието на конкурентоспособността и иновациите  в трансграничен регион „България – Македония“.

По време на обучението бяха разгледани темите „Лична и екипна ефективност. Водене на преговори.” и  „Управление на проекти. Източници на финансиране.“.

Събитието бе уважено от заместник-кметът на гр. Кюстендил Г-жа Росица Плачкова и ректорът на Македонскта академия на науките проф. Таки Фики, които взеха участие в комисия за оценка на разработени и представени от участиниците конкретни проектни идеи като част от практическите упражнения, включени в обучениета.

Проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации” е финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006 и се изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово.

 

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

 pokana 201711

 

ПОКАНА
за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“


Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на обучение за малки и средни предприятия с участие на фирми от България и Македония, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации.
Обучението ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в конферентната зала, ет. 6 на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
Всички разходи за участие в обучението са за сметка на проекта.
За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.
Приложение: Програма на обучението.

Като се надяваме на участие от Ваша страна,


Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП
Йордан Беловодски
Гл. секретар на КТПП

гр. Кюстендил, 01.11.2017 г.

 

Покана и Програма за Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“, което ще се проведе  на  03-04 ноември 2017 г. в Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6 можете да изтеглите от тук:

ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”

     Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/,      Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на пресконференция и дискусионен панел за представяне на проекта с участието на представители на фирми, институции/организации и експерти, имащи отношение към икономическото развитие на трансграничен регион България – Македония.
    

     Събитието ще се проведе на 31 март 2017 г. с начален час 11.30 ч. в конферентната зала на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
     За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.

Приложение: Програма на събитието.


Като се надяваме на участие от Ваша страна,
29.03.2017 г. Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП

 

Начало на проекта "SAVE US"

 Започва реализацията на проекта "SAVE US", от трансграничното сътрудничество с Република България-Interreg-IPA CBC ...

Общата цел на проекта е да се предложат знания на младите хора от начален и среден курс на обучение за различните възможности за опазване на околната среда, планетата и космоса.

Continue Reading