project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Резюме на проекта

Заглавие на проекта ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ
Водещ партньор  Кюстендилска търговско-промишлена палата, България
   

Проектни партньори (име и държава)

Фондация за развитие на малки и средни предприятния, Куманово, Македония
Приоритетна ос Туризъм 
   
Специфична цел 2.3 Насърчаване на сътрудничеството между регионалните участници в областта на устойчивия туризъм
   
Продължителност  15 месеца
   
Общ бюджет  (в евро) 94368,60
Дейности по проекта  A 1 Разработване на трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
A 2 Създаване на комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
A3 Информационен и дискусионен форум " Туризъм, благоприятстваща културното наследство в трансграничния регион - предизвикателства и възможности" в Македония, отговорен партньор ПП2, място Североизточен регион
А4 Семинар " Дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес" в България, Отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
A5 Привличане на местните власти в укрепването на туристическата индустрия, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - Признаване и ангажираност от държавните и местните власти за подобряване на средата за развитие на туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион чрез срещи лице в лице.
A6 Пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Тематична вечер на българската култура в Македония и Македонска културна тематична вечер в България.
A7 Алтернативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП2, място Кюстендил и Североизточен регион - ще се създават телевизионни клипове, целящи да представят общото културно наследство, което предлага трансграничния регион
A8 Иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил и Североизточен регион - Разработване на виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион.
A9 Трансгранична конференция в България, отговорен партньор ПП1, място Кюстендил
   
Резултати по проекта 1. Разработена трансгранична стратегия за туристическа среда, благоприятстваща културното наследство;
2. Създаден комуникационен план за популяризиране на съвместната туристическа интерпретация и използване на културното наследство;
3. Организирани 3 трансгранични събития, фокусирани върху развитието и потенциала на туризма, благоприятстващ културното наследство в трансграничния регион;
4. Реализирани пилотни дейности, благоприятстващи културното наследство в туристическия бизнес - организирани 2 културни тематични вечери;
5. Разработени алтернативни и иновативни инструменти за популяризиране и валоризация на културното наследство в целевия трансграничен регион - 2 телевизионни видеоклипа и виртуалната турове в 10 отделни културни обекта в трансграничния регион
   
Целеви групи  Основни целеви групи
1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (хотели и ресторанти и др.);
2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
3. Организации / институции, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия и / или с опазването и устойчивото използване на културното наследство;
4. Местните власти, свързани с развитието на туристическата индустрия.

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006