Skip to main content

Работодатели от гр. Дупница участваха в обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“, организирано от КТПП

По инициатива на КТПП в гр. Дупница се проведе еднодневно обучение по здравословни и безопасни условия на труд на работодатели от Област Кюстендил.

Събитието бе открито и ръководено от Александър Андонов – зам. председател на Кюстендилска ТПП.20240517 160813 2

Йордан Беловодски – гл. секретар на Палатата приветства участниците и изтъкна ролята и значението на обученията по БЗУТ за осигуряване на по-добра и здравословна работна среда.

Лектор на семинара бе Яни Георгиев – експерт Индустриални отношения с дългогодишен опит в тази сфера.

Семинарът започна с представяне на новите моменти в нормативната уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Г-н Георгиев обърна внимание на важността на оценката на риска за всяко работно място и на информирането и обучението на персонала за потенциалните рискове, които са от съществено значение при превенцията на професионалните заболявания и трудовия травматизъм. Той постави акцент върху важността на обучението и инструктирането на персонала, на правилното водене на книгите за инструктаж, на ясно дефинираната длъжностна характеристика, правилно попълнения индивидуален трудов договор, регламентираното работно време, добрата комуникация между отговорника за здравословни и безопасни условия на труд и работодателя, както и на осъществяването на ефективен контрол на трудовите дейности в предприятието.

В края на семинара участниците бяха запознати и с последните активности на Кюстендилката палата и предимствата, които предлага КТПП и системата на търговско-промишлените палати/камари в страната в т.ч. чрез подобни обучения и услуги от полза за бизнеса.