Skip to main content

Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Проектни цели

Обща цел: Създаване на стабилна среда за дългосрочно развитие на женското предприемачество в трансгранчния регион

Специфични цели:
1.    Идентифициране на съществуващите условия по отношение на женското предприемачество в трансгранчния регион
2.    Укрепване на местния капацитет за подпомагане на жени-предприемачи
3.    Установяване на връзки и контакти между жени –предприемачи от трансграничния регион
4.    Подобряване на бизнес и предприемачските умения на жените-предприемачи чрез насърчаване на услуги за укрепване и усесняване ръководенето на бизнес
5.    Повишаване ролята на жените предприемачи като двигатели на местно икономическо развитие.

Проектни дейности

Подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие на бизнес услугите, фирмения маркетинг и бизнес сътрудничеството.

1. Изследване на женското предприемачество
2. Сравнителен анализ и препоръки
3. Пилотни мерки за подпомагане
4. Предоставяне на обучение за изграждане на капацитет за жените предприемачи
5. Провеждане на 2 дебата „Женското предприемачество в трансграничния регион- перспрективи и предизвикателства” с участието на  жетине посланнички
6. Създаване на интернет сайт „Виртуален клуб за женско предприемачество в трансграничния регион”
7. Реализиране на две промоционални събития /начална и финална конференция/
8. Отпечатване на Резултатите от изследването, анализа и изведените препоръки – 400 копия
9.Отпечатване на Ръководство “Управление и маркетинг на малки и средни предприятия” в тираж 1000 броя
10. Отпечатване на 2000 флаера за промотиране на проектните резултати
11. Реализиране на дейности за промотиране и информираност чрез съвместния WE-SEE интернет сайт, медии – телевизия, радио, вестници и електронни медии; материари в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn and Twitter