Skip to main content

Клубове към КТПП

Съгласно Устава на Кюстендилска ТПП към Палатата се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

 

..