Skip to main content

Заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил - Приоритет 3 Инфраструктура

rila motorway 3На заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил бе обсъден Приоритет 3 Изграждане на инфраструктура – вътрешна и външна, като Палатата направи следните предложения:

3.1. Организиране на работни срещи с представители на държавната администрация /МРРБ, Министерство на транспорта и АПИ/ с цел осигуряване на териториалната свързаност на Кюстендил със София, други общини от района и съседните държави. Целта е да се получи информация за етап на изпълнение и срокове за пускане в експлоатация на Коридор № 8 и магистрала Рила. Срещи с депутати от региона, кметове на общини, през които преминават тези транспортни връзки /Дупница, Самоков, Ихтиман и др./. Провеждане на периодични срещи с горните институции за проследяване на поетите ангажименти.

3.2. Водоснабдяване и канализация - язовир „Кюстендил“ и инвестиции във ВиК мрежа. Провеждане на работни срещи с ресорните институции – МРРБ, ВиК Кюстендил, Асоциацията на ВиК дружествата, оперираща в Кюстендилска област и др.

3.3. Улична мрежа и парково пространство на територията на града – обсъждане, разработване и приемане от Община Кюстендил на цялостна визия за развитие на парковото пространство в широка градска част - Гаров площад, река Банщица, Център, Пазара, Лесопарк Хисарлъка.

След проведена дискусия бе взето решение да се предприемат действия по т. 3.1, като се изготви официално писмо от името на Обществения съвет до Агенция „Пътна инфраструктура“ за организиране на работна среща за обсъждане на поставените въпроси по приоритета.

Своевременно ще Ви информираме за резултатите от работата на Съвета.